Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

Hoofdpagina

De stichting

[... stelt zich teweer]

Als we met lede ogen blijven toezien hoe de bedreiging van het Nederlands door de verengelsing/ veramerikaansing om zich heen grijpt, zullen we over een aantal jaren moeten vaststellen dat het onze eigen schuld is geweest.

[...successen!]

Voorbeelden van positieve resultaten van onze activiteiten in de laatste jaren (in willekeurige volgorde; in de aangegeven Nieuwsbrieven staan vaak ook foto's.

 

30 april 2019. De kwalijke invloed van de Europese Unie

Op 29 april vond in Maastricht een debat plaat in het kader van de verkiezingen voor het parlement van de Europese Unie (EU), die op 23 mei zullen plaatsvinden. Deelnemers aan het debat waren de personen die namens hun politieke combinatie in het EU-parlement voorzitter van de Europese commissie willen worden. De debatavond werd samen met de Universiteit van Maastricht georganiseerd door Politico, een in Brussel gevestigd persbureau, die in feite optreedt als propagandamiddel van de Europese Unie. Van de vijf deelnemers waren er drie Nederlandssprekend. Een kwam uit Tsjechië en een kwam uit Slovenië.

Nederlanders kunnen bij verkiezingen voor het EU-parlement alleen stemmen op Nederlandse kandidaten. Je zou dus verwachten dat een verkiezingsdebat in Maastricht met Nederlands als voertaal zou worden gehouden. Niets is minder waar. De voertaal was Engels. Hieruit blijkt dus dat de EU, die naar buiten toe de veeltaligheid in het vaandel heeft staan, in feite streeft naar eentaligheid, met Engels als voertaal. Het gaat hier weliswaar niet om een debat van de EU, maar de kandidaten ter plekke gaan akkoord met deze gang van zaken. Het uitgangspunt is blijkbaar dat Engels de voertaal is , zodra het om een zogenaamde Europese verkiezingsbijeenkomst gaat.

Deze gang van zaken is een ernstige bedreiging voor de levensvatbaarheid van de andere talen. Het Engels zal een steeds groter deel van het taaldomein in beslag nemen. De debatavond werd ook, vertaald, in het Duits en Frans uitgezonden. De luisteraars en kijkers konden zodoende niet horen dat er Engels werd gesproken. Het Nederlands komt er helemaal bekaaid vanaf. Het is nu dus zo dat het voor Nederlanders niet meer mogelijk is om in de eigen taal naar een dergelijk debat te luisteren. Opmerkelijk is ook dat in de media geen enkele vraag wordt gesteld over deze gang van zaken.

De vraag rijst waarom deze debatten op deze manier worden gehouden. De vijf Europese partijen hadden ook elk een Nederlandssprekende persoon kunnen afvaardigen. Blijkbaar gaat het hier om een bewuste opzet. Meer EU, dus meer Engels.

Het gevaar is groot dat deze ontwikkeling verder gaat. Er zijn in Nederland genoeg krachten die dit geweldig vinden en er graag aan meewerken. Slotsom: de EU is een groot gevaar voor de Nederlandse taal en cultuur.

4 april 2019 - Een internationalist in de tegenaanval

 In de Volkskrant van 29 maart stond een oproep van een groot aantal hoogleraren aan de Tweede Kamer met als kop: 'Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen.' De kamerleden werden opgeroepen de verengelsing van de universiteiten een halt toe te roepen.

Zoals viel te verwachten was een dergelijk oproep een reden voor allerlei internationalisten om naar voren te komen en het nieuwe geloof te prediken. Lees verder...

27 maart 2019 - Leer Europa de schoonheid van het Nederlands kennen

In de Volkskrant van 5 maart 2019 schrijft oud-docent Nederlands Tiny Rutten een artikel met als titel 'Leer Europa de schoonheid van het Nederlands kennen' met als ondertitel: 'Niet minder Nederlands, meer! Een duidelijke, praktische en leuke taal voor heel Europa. Lees verder...

25 maart 2019 - BON krijgt LOF-prijs van Stichting Nederlands 

BON krijgt LOF-prijs van Stichting Nederlands. Lees verder...

9 feb 2019 - Lokaal Limburg wil het Nederlands terug op de luchthaven

Het nieuws over de afschaffing van het Nederlands op de borden van de Luchthaven van Maastricht is ook doorgedrongen tot binnen de muren van het Gouvernement in de Nederlands-Limburgse hoofdstad, waar het provinciebestuur zetelt. Bij het vernemen van dit slechte nieuws sprong het Provinciaal Statenlid van de partij Lokaal Limburg, Raymond Franssen als door een wesp gestoken van zijn zetel en spoedde zich naar de salon waar het college van Gedeputeerde Staten net van de ochtendkoffie met kersenvlaai zat te genieten. Lees verder...


9 feb 2019 - Luchthaven Maastricht stelt Nederlands achter

De strijd tegen de taalmisstanden op de Nederlandse luchthavens bereikt een nieuw dieptepunt. Na de luchthavens Schiphol en Welschap heeft helaas nu ook de Luchthaven Maastricht zich aangesloten bij deze taalzondaars en faseert het Nederlands uit. Lees verder...

1 feb 2019 - Wetswijziging voertaal hoger onderwijs

Zoals aangekondigd heeft de minister van Onderwijs de voorgestelde wijziging van de Wet op het hoger onderwijs (WHW) voorgelegd ter consultatie. Hierin (in de voorgestelde wetswijziging) wordt ook artikel 7.2 WHW (op basis waarvan BON in 2018 een rechtszaak voerde tegen twee universiteiten) gewijzigd. Op dit moment stelt dit artikel nog dat onderwijs in een andere taal dan het Nederlands alleen is toegestaan als hiertoe noodzaak is. De nieuwe versie rept niet meer van 'noodzaak'. In plaats daarvan mag het onderwijs in een andere taal dan het Nederlands worden gegeven indien:

'dit gelet op de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, meer dan het voeren van het Nederlands, in het belang is van het verwerven van de kennis, het inzicht of de vaardigheden die een student bij een beëindiging van de opleiding moet hebben verworven'.  Lees verder...

De crisis van de democratie

Er is een hoop om te doen geweest: De zittende politiek wilde graag van het referendum af. Op zich is het referendum een politiek onderwerp dat niet direct met taal te maken heeft en dus in beginsel niet op het bordje van Taalverdediging ligt, doch raakt het één wel het ander. De Socalistische Partij maakte dit haarfijn duidelijk op het Symposium over 'de crisis van de democratie':

Volgens De Voogd kleven er evidente nadelen aan het referendum. “Je kunt tot allerlei tegenstrijdige resultaten komen:  lagere belastingen én hogere uitkeringen. Maar het kan ook een waardevolle corrigerende werking hebben wanneer politiek beleid te ver uit het lood is geslagen ten opzichte van de bevolking. Neem de verengelsing op de universiteiten. De politiek staat onder druk van machtige lobbygroepen die voor zijn en weifelt in haar aanpak. Houd je er een referendum over dan is het gewoon over en uit met dat Engels.”

 ... en inderdaad, zo hebben wij bij Taalverdediging meermaals vastgesteld, de verengelsing is over het algemeen niet de wil van de Nederlandse bevolking. De verengelsing in het algemeen wordt veroorzaakt door een in omvang beperkte groep, die wel invloedrijke posities in het bedrijfsleven, overheid en onderwijs heeft.

Lees het verslag van het symposium dat The Post Online maakte .

Engels en hoger onderwijs 

Bijna de helft van de instellingen voor hoger onderwijs die opleidingen aanbieden in een andere dan het Nederlands , legt die keuze niet helder uit, meldt de Onderwijsinspectie. Minister Van Engelshoven vindt dat niet acceptabel. Instellingen die onderwijs verzorgen in een andere taal moeten volgens de wet een zogeheten gedragscode hebben waarin ze die keuze toelichten. Maar volgens Kamerleden die zich zorgen maken over de verengelsing van het hoger onderwijs is dat lang niet altijd het geval. Het inspectierapport waar zij in het voorjaar van 2018 om gevraagd hebben, is inmiddels verschenen en geeft hun gelijk. De onderwijsinspectie schrijft dat vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe het komt dat instellingen zich niet aan de wet houden. Minister Van Engelshoven noemt het niet acceptabel dat niet alle universiteiten en hogescholen over een gedragscode beschikken en gaat hen daarop aanspreken. Van Engelshoven werkt op dit ogenblik aan een wetsvoorstel over taal en toegankelijkheid in het hoger onderwijs. Ze wil het inspectierapport bij de verdere uitwerking betrekken.(bron: HPO 11 januari 2019). 

Nationale Voorleesdagen 

De jaarlijkse Nationale voorleesdagen worden dit jaar gehouden van 23 januari tot en met 2 februari. Dit evenement is een project van de Stichting Lezen, een door de Nederlandse overheid gefinancierde stichting, die volgens de webstek het lezen in de Nederlandse en Friese taal wil bevorderen. Het project wordt uitgevoerd door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek.

Bijzonder dit jaar is dat drie voorlezers voor het eerst niet alleen in het Nederlands gaan lezen. Tijdens het Nationaal Voorleesontbijt lezen bekende en onbekende Nederlanders voor in bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Zij lezen dit jaar voor uit het Prentenboek van het Jaar 'Een huis voor Harry' van Leo Timmers. Voorgelezen wordt niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Arabisch, het Turks en het Engels (bron: NOS 23 januari).

Merkwaardig dat de Nederlandse overheid via een stichting het voorlezen in andere talen dan het Nederlands financiert. Alle inspanningen zouden bij de kinderen gericht moeten zijn op het aanleren van het Nederlands. Dat gaat het beste als de kinderen zoveel als mogelijk ondergedompeld worden in de Nederlandse taal. Het optreden van de Nederlandse overheid gaat hier tegen in en schaadt daarmee het belang van de kinderen. De beheersing van de landstaal wat betreft basisschoolleerlingen laat immers ernstig te wensen.     

Nederlands en bijstand 

Als iemand niet goed Nederlands leert, moet de uitkering worden gekort.Lees verder...   

Meertaligheid

De Universiteit van Leiden is bezig met een onderzoek naar meertaligheid in opdracht van de Europese Unie. Doel van de Europese Unie is: Alle inwoners van de EU spreken op termijn naast hun moedertaal ook twee andere talen. Een aantal wetenschappers, waaronder wetenschappers van de Universiteit van Leiden, hebben opdracht gekregen om dit te onderzoeken. Het resultaat moet in het voorjaar van 2019 bekend zijn. Lees verder...

Tweetaligheid bij kinderen

Kinderen zijn geen volautomatische taalsponzen, maar kunnen wel prima meertalig worden opgevoed. Dat zijn de twee belangrijkste punten die Elma Blom mensen wil meegeven tijdens haar eerste openbare optreden als hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht.  Lees verder ...

Discriminatie Nederlandse studenten

In 'Science Guide' van 9 januari staat een artikel over de centrale selectie bij opleidingen met een 'numerus fixus'. Deze selectie is nadelig voor Nederlandse studenten.  lees verder...   

Taalbeleid en hoger onderwijs

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft een nieuw platform voor kennisdeling opgericht (Kennisplatform). Lees verder...

Politiek het Nederlands gunstig gezind?

Je hoort het zo vaak: Taal ontwikkelt zich vanzelf. Niets blijkt echter minder waar. Schiphol is Engelstalig vanwege beleid. De universiteiten hebben het Nederlands overboord gezet, vanwege beleid. Het basisonderwijs wordt verengelst vanwege beleid. En in veel gevallen overheidsbeleid. Voor een politiek neutrale stichting als Stichting Taalverdediging is dit een dilemma: Onze stichting behandelt en beoordeelt alle partijen gelijk. Toch valt het niet te ontkennen dat bepaalde politieke partijen veel vriendelijker ten opzichte van het Nederlands staan dan andere partijen. Dan is het toch onze taak daarover te berichten. In onze nieuwsbrief 2016-4 hebben we een uitgebreid artikel opgenomen over de gedragingen van de politieke partijen op taalgebied over de afgelopen regeerperiode.

In onze nieuwsbrief verder aandacht voor de Nederlandse Taalunie, de taalonvriedelijke KLM versus taalvriendelijke buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en Boeing, nieuws over de taalsituatie in Zuid-Afrika, André Rieu die in het Engels walst en veel kleine berichten!

Driewerf hoera voor Google!

Vorig jaar viel het ons op dat wanneer men op de internetkaartendienst "Google Maps" de kaart van Brussel te zien kreeg, de straatnamen in eerste aanleg Franstalig waren. Pas na enkele malen vergroten kwamen ook de Nederlandse straatnamen in beeld. Dat was onaanvaardbaar, omdat Brussel een tweetalige stad is met evenveel rechten voor het Nederlands als voor het Frans. We hebben daar in onze Nieuwsbrieven uitvoerig aandacht aan besteed. Lees verder...

Premier Rutte maakt geen vauten

Op de nieuwswebstek Nu.nl lazen wij het volgende bericht: "Premier Mark Rutte heeft op het paneel van een satelliet een bijzondere taalfout vereeuwigd. Hij schreef boven zijn handtekening de boodschap 'Peace and Prosparity', terwijl het juiste Engelse woord 'prosperity' is." - www.nu.nl.

Vermakelijk, vinden wij bij Taalverdediging. Kennelijk ontzegt Rutte, als vertegenwoordiger van Nederland, de Nederlandse taal een ruimtereis. Rutte laat zich kennen als iemand die zijn Nederlands te pas en te onpas doorspekt met Engelse woorden, die meestal niet eens deel uitmaken van onze woordenschat. Dat is tot daaraan toe, maar als deze blijk van groot enthousiasme voor het Engels niet door gesteund wordt door een grote taalvaardigheid in die taal, dan rest ons niets dan twee aloude Nederlandse gezegden op onze anglofiele eerste minister toe te passen:

Schoenmaker, blijf bij je leest, en Spreek uw moerstaal!

Bewijs van kromspraak door Gerechtshof

In de eerste Nieuwsbrief van dit jaar meldden we u dat het Gerechtshof in Den Haag in februari dit jaar in zijn arrest in de zaak van Taalverdediging tegen het onwettige tweetalig basisonderwijs, gegeven door het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, al dan niet met opzet, een verkeerd oordeel had gegeven. Het hof meende uit het verslag van de discussie voorafgaande aan de totstandkoming van de wet uit 1998, met de bepaling dat het onderwijs in het Nederlands gegeven moest worden, op te moeten maken, dat de wetgever het geven van les in het Engels niet wilde uitsluiten. Dat was een vergissing, een gerechtshof onwaardig. Van een dergelijk college  mag worden verwacht dat het zijn huiswerk goed doet en er niet met de pet naar gooit. Toch heeft het hof dat gedaan, waarmee degenen die beweren dat het bij justitie rammelt, gelijk krijgen. Het hof heeft in de motivering van het arrest gewag gemaakt van een terloopse opmerking van de toenmalige staatssecretaris Netelenbos  (PvdA) over tweetalig onderwijs. In de memorie van toelichting is daarover niets terug te vinden en in de wetstekst ook niet. Indien de wetgever
van mening zou zijn geweest dat er enige ruim- te voor onderwijs aan Nederlandstalige kinderen in een vreemde taal zou moeten worden gegeven, zou dat wel in de wet zijn vermeld. In de Nederlandse wetten krioelt het vaak van de uitzonderingsbepalingen en ook in de betreffende is er uitzondering gemaakt voor bijvoor-
beeld het Fries. Dat de wetgever het NIET mogelijk wilde maken om in het Engels les te geven bewijst bovendien de inhoud van de brief die de toenmalige voorzitter van Taalverdediging, Sandra Keuper, in het jaar 2000, van de initiatiefnemer van het wetsartikel, het VVD-Kamerlid de heer Cornielje, ontving.

Artikel Trouw

Het dagblad trouw heeft een artikel gemaakt over de activiteiten van Stichting Taalverdediging.

Ze zijn het gebouw waar de krant is gevestigd nog niet binnen en het is al raak: 'Entrance' staat er boven de deuren waar je naar binnen gaat. En als Jan Heitmeier en Daniël Mantione naar binnen lopen, passeren ze de 'Servicedesk'. Mantione: "Als ze bij de krant al geen Nederlands meer schrijven, dan is dat wel een teken aan de wand." Bijna 15 jaar ergert de Stichting zich al groen en geel aan vooral de verengelsing van de Nederlandse taal. Met een driemaandelijkse nieuwsbrief wordt de achterban (ruim 500 man sterk) op mild ironische toon op de hoogte gehouden van waar het nu weer misging en wat de stichting eraan doet. Lees verder bij dagblad Trouw...

D66 is slechte verliezer

Enkele jaren geleden is door de Amsterdamse leider van D66 , Jan Paternotte, bewerkstelligd dat in de bussen en trams van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf de berichten ook in het Engels zouden worden omgeroepen. Op veel haltes werd er zelfs meer in het Engels medegedeeld dan in het Nederlands. Taalverdediging heeft daartegen indertijd fel geprotesteerd, onder andere, door in te spreken in de gemeenteraadscommisie.

Behalve Taalverdediging hebben ook vele anderen bezwaar tegen deze verengelsing van het openbaar vervoer in de hoofdstad gemaakt. Niet in de laatste plaats de bus- en trambestuurders, die er de hele dag naar moesten luisteren. Het kwam hen zo langzamerhand de oren uit.

Vanwege al die bezwaren heeft het GVB begin dit jaar nieuwe geluidsbanden geïnstalleerd, zonder die Engelse mededelingen. Een prachtig voorbeeld van ontengelsing!

Taalverdediging was benieuwd naar de reactie van D66 op het afschaffen van het troeteldier van hun leider, Jan Paternotte. Hoe vaak we echter ook belden, steeds werden we afgepoeierd. Men was er nog niet van op de hoogte, moest er nog over nadenken, had geen tijd, er waren wel belangrijker zaken, of het werd gewoon ontkend. Op maandag 17 maart deden we nog maar eens een laatste poging een verklaring los te peuteren en kregen te horen dat die reactie pas kon worden gegeven op 20 maart, één dag na de gemeenteraadsverkiezingen dus.

Slechte verliezers die lui van D66!

Nieuwe webstek!

stvwww_speels.png

Een nieuw jaar, een nieuwe webstek! Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de webstek van onze stichting enigzins gedateerd was. Dat wisten wij ook, en verbetering stond hoog op ons verlanglijstje. Wens in werkelijkheid omzetten kost echter behoorlijk wat energie, met als gevolg dat het even geduurd heeft. Waar de oude webstek zoals dat heet volledig uit statische HTML bestond, heeft onze nieuwe webstek een geavanceerde basis. U ziet momenteel slechts een enkele module actief, XoWiki genaamd, dat ons in staat stelt de webstek als een Wiki te bewerken. Het stelt ons ook in staat actieve leden uit de achterban aan de webstek te laten bijdragen. XoWiki is slechts één van de vele beschikbare modules en we kunnen dus eenvoudig nieuwe modules toevoegen. We zouden bijvoorbeeld kunnen overwegen een forum te openen.

We zullen de nieuwe webstek geleidelijk verder vullen, sjieker maken en meer functies toevoegen. De oude webstek is nog een tijdje te raadplegen via de koppeling aan de linkerkant van het scherm, maar zal na verloop van tijd verdwijnen.

Taalverdediging tekent beroep aan tegen vonnis BOOR

 Zoals u in onze eerdere berichten heeft kunnen lezen, heeft de rechtbank enkele fouten gemaakt in haar redenatie in het vonnis in onze zaak tegen BOOR. Het bestuur heeft nut en noodzaak van het corrigeren van deze kwesties in een hoger beroep afgewogen en heeft daarop geoordeeld dat een hoger beroep zinnig is en zal worden ingesteld. Meer informatie volgt. 

Prins opent academisch jaar in het Engels

 Prins Constantijn, derde zoon van koningin Beatrix en lid van het Koninklijk Huis,dus vallend onder de ministeriële verantwoordelijkheid, heeft op 3 september het academisch jaar van de Erasmus Universiteit te Rotterdam geopend met een volledig Engelstalige toespraak. Lees verder...

Krakelingen

Krakelingen van EuroshopperZoals u weet heeft Taalverdediging vorig jaar uitgebreid actie gevoerd tegen de (vaak) onbegrijpelijke Engelstalige etiketten op de EuroShopper-artikelen in de schappen van Albert Heijn. Naar aanleiding hiervan heeft de grootgrutter besloten de etiketten van uitsluitend in Nederland te koop aangeboden artikelen van dit huismerk, als de oude etiketten op zijn, van een Nederlands etiket te voorzien. Enige maanden geleden verscheen de KANO in zo'n nieuwe Nederlandstalige verpakking in de winkels en deze maand was de KRAKELING aan de beurt. We zijn benieuwd welke lekkernij de volgende zal zijn. 

Oud-studenten Universiteit Stellenbosch hekelen Afrikaans-vijandig bestuur

De Zuid-Afrikaanse krant Rapport bericht dat oud-studenten een motie van wantrouwen hebben ingediend tegen het universiteitsbestuur. De oud-studenten pikken het niet langer dat steeds meer colleges in het Engels worden gegeven en berekenen dat de Universiteit Stellenbosch in het huidige tempo binnen enkele jaren geen Afrikaanstalige colleges meer zal kennen. Lees verder...

Uitspraak wederom uitgesteld

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat de uitspraak van de rechtbank van Rotterdam in onze zaak tegen het het BOOR, inzake het onwettige Engelstalige basisonderwijs, opnieuw is uitgesteld. Van de griffie van de rechtbank vernamen wij dat de uitspraak nu verwacht kan worden in september. We zullen dus weer geduld moeten oefenen.
Nieuws

Protest bij Milieudefensie

Op zaterdag 16 september heeft Taalverdediging een straatprotest gehouden bij Milieudefensie tegen de nieuwe titel van hun tijdschrift "Down to Earth". De leden van Milieudefensie kwamen op dat moment bijeen in Arnhem voor een vergadering. Het NCRV-programma Man Bijt Hond was van de partij en heeft van kaderlid J. Derks, die zowel lid is bij Taalverdediging als Milieudefensie, een portret gemaakt. De uitzending was op vrijdag 23 september. Heeft u het gemist of wilt u het nog eens zien? U kunt het filmpje als AVI-bestand bekijken of binnenhalen. Op uw computer dient een codec voor MPEG4 ASP zoals bijvoorbeeld XviD geïnstalleerd te zijn.

Koosjere artikelen bij Albert Heijn voortaan ook in het Nederlands

In onze Nieuwsbrief 2011-2 berichtten wij u over een afdeling koosjere artikelen bij een Albert-Heijnwinkel in Amsterdam. Op deze artikelen ontbraken Nederlandse aanduidingen op de verpakkingen. Artikel 23 van het Warenwetbesluit Etikettering Levensmiddelen eist keihard dat alle aanduidingen in het Nederlands gesteld dienen te zijn.
Hiervoor bestaan goede redenen; de ingrediëntenlijst op een etiket is bijvoorbeeld van groot belang voor wie een bepaald ingredïent niet kan verdragen. Ook van belang is het voor de interpretaties van de houdbaarheidsteksten: "Ten minste houdbaar tot..." en "Niet gebruiken na..." hebben een andere betekenis voor wat er dient te gebeuren met een product waarvan de houdbaarheidsdatum verloopt. Lees verder...

Artikel vakantiescholen van het net verdwenen

Een in onderstaand nieuwsbericht over de Rotterdamse vakantiescholen verwezen artikel is spoorloos van het internet verdwenen. Het nieuwsbericht verwijst nu naar een versie die wij uit "Google Cache" hebben verkregen. Voor het geval het originele artikel nog terugkomt geven wij u hier nog de oorspronkelijke locatie van het verdwenen artikel .

Kinderen op Early-Birdscholen moeten bijgespijkerd worden in de zomervakatie

De NOS bericht in een reportage over de ondermaatse leerprestaties van Rotterdamse basisschoolleerlingen. Om deze prestaties te verbeteren moeten de Rotterdamse kindertjes nu ook in de zomervakantie naar school. Erg triest is dat onder de 9 basisscholen die nu een "Vakantieschool" organiseren, zich ook 2 Early-Birdscholen bevinden, te weten De Waterlelie en De Passe-Partout (waarbij deze laatste ook nog eens meedoet aan de proef 15% Engelstalig onderwijs die het Ministerie van Onderwijs organiseert). Behalve dat dit de stelling dat het Engelstalig onderwijs niet ten koste zou gaan van het Nederlands nogal ondergraaft, vraagt een gezond mens zich af of het hoegenaamd wel nodig zou zijn geweest de leerlingen hun zomervakantie af te nemen, als deze scholen alle tijd die zij aan Engels hebben besteed aan Nederlandse taal en rekenen hadden besteed.

Reactie op aanval door Tara Ubachs

Op 26 mei publiceerde Tara Ubachs een artikel waarin zij Taalverdediging aanvalt op het beschermen van de positie van het Nederlands in het onderwijs. Normaal reageert de Stichting Taalverdediging niet op onzinnige aanvallen van haar tegenstanders, maar deze keer doen wij dat wel, en wel hierom: Tara Ubachs is niet zo maar iemand die de klok heeft horen luiden en niet weet waar de klepel hangt, nee, zij is wel degelijk ter zake deskundig. Door de werkelijkheid een kwart slag te draaien geeft zij de argeloze lezer de valse indruk dat die vreselijke mensen van de Stichting Taalverdediging de taalontwikkeling van de Nederlandse jongeren en daarmee hun toekomst de nek om willen draaien. Niets is echter minder waar. De Stichting Taalverdediging streeft naar goed taalonderwijs voor de kinderen, waarbij zij na het verlaten van de basisschool de Nederlandse taal, in woord en geschrift, uitstekend beheersen. Daarna kan een aanvang worden gemaakt met het aanleren van vreemde talen. Lees verder...

De rechtszitting

Op vrijdag 20 mei  om drie uur des namiddags was het grote ogenblik aangebroken. Na acht jaar strijd van onze Stichting tegen het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam vond de zitting van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam plaats. Partijen waren elkaar al wel eerder tegengekomen voor de Bestuursrechter, maar dat was zonder veel nut, omdat in die rechtsgang de mogelijkheden de wetsovertreder aan te pakken te beperkt zijn. Het was echter noodzakelijk om verder te kunnen procederen. Nu was het dan zo ver, na jarenlange schriftelijke uitwisseling van standpunten kregen eiseres en gedaagde de gelegenheid hun pleidooien te houden, getuigen te laten verklaren en vragen van de rechter te beantwoorden: Lees verder...


Het Nederlandstalige lied in de schijnwerpers


Van onze Haagse taalverdediger Henk Dorrestijn ontvingen we onderstaand positief bericht:

Als lid van de stichting Taalverdediging wil ik u op de hoogte stellen van een initiatief dat we in Den Haag hebben gestart om een podium te bieden voor muzikanten die literair/poëtische liedjes maken en willen brengen in het Nederlands. In de Nederlandse Taal omdat dan pas de tekst van een lied kan ontroeren.
Aanstaande 23ste  juni gaat de tweede voorstelling van start en vanaf september willen we wekelijks een dergelijke creatieve en inspirerende avond organiseren.  
Voor informatie zie www.aardewerktheater.punt.nl

Op deze website is ook de BEGINSELVERKLARING te vinden, die we hier toch nog even onder uw aandacht willen brengen:  Lees verder...

Octrooitaal


Wij zonden de volgende brief aan de heer De Wever, N-VA Voorzitter

Zeer geachte heer De Wever,
Zoals u weet worden er voorbereidingen getroffen om te komen tot een eensluidende octrooiregeling voor de gehele Europese Unie. De totstandkoming hiervan ondervindt ernstige vertraging door onenigheid tussen de lidstaten over de taalaspecten van zo n regeling. Met name Spanje en Italie eisen dat de octrooien in ieder geval ook naar het Italiaans en het Spaans vertaald worden. De Nederlandse regering wil nu buiten de genoemde landen om een octrooiregeling invoeren voor de landen die accoord gaan met een octrooiverdrag waarin is vastgelegd dat de voor de betreffende landen geldende octrooien alleen in het Duits, Engels en Frans worden geformuleerd. Lees verder....

Wij ontvingen van de heer De Wever het volgende antwoord.

Geachte heer Braamkolk,

Ik heb uw brief van 6 april in goede orde ontvangen.

Zoals u weet is ook voor ons het gebruik van de Nederlandse taal ontegensprekelijk een belangrijk aandachtspunt. Dat is zeker zo in het kader van de Europese patentproblematiek.

Mijn partij stelt algemeen.. Lees verder...


Uit Nieuwsbrief 2011-1:Rutte denkt in het Engels


Geachte lezer,

De nieuwe Nederlandse minister-president Mark Rutte (VVD) doorspekt zijn taal met Engelse woorden. Naar eigen zeggen komt dit omdat hij in een eerdere functie bij het Engels/Nederlandse voedings- en wasmiddelenbedrijf Unilever verplicht was om met zijn collega’s in het Engels te communiceren. Als hij voor de vuist weg zuiver Nederlands zou moeten spreken, zou hij veel langer moeten nadenken om zijn gedachten onder woorden te brengen. Het ziet er dus naar uit dat we met de wisseling van regeringsleider in Nederland van de regen in de drup zijn geraakt. Na Jan Peter Balkenende, die te pas en vooral te onpas gebruik maakte van vreemde talen, zoals bij de opening van het academisch jaar te Wageningen, hebben we nu te maken met een minister-president met taalbedorven hersenen, in staat van bederf gebracht door het interne anti-Nederlandse taalbeleid van de multi-nationale onderneming Unilever. De voorstanders van tweetalig onderwijs, waaronder veel vooraanstaande VVD’ers, houden vol dat onderdompeling in een andere taal op school de beheersing van het Nederlands door de leerlingen niet aantast. Zij komen ook steeds op de proppen met lovende rapporten, gegrond op uiterst vage onderzoekingen op dit gebied. Zo zou de Nederlandse taalvaardigheid door lessen in het Engels zelfs toenemen. (?)
Mark Rutte vormt het levende bewijs dat dit niet waar is. Als een in het Nederlands opgeleide academicus door zijn Engelstalige werkkring, let wel in Nederland, er niet meer in slaagt om zich in zuiver Nederlands uit te drukken, hoe moet het dan de in het Engels ondergedompelde jeugd vergaan, zeker als er na het tweetalig basis- en middelbaar onderwijs een volledig Engelstalige academische studie volgt. Het wordt hoog tijd dat er een streep door al het onderwijs in een vreemde taal getrokken wordt, om daarmee het taalbederf onder de jeugd een halt toe te roepen. Daarnaast zou er ook een wettelijke bepaling dienen te komen om uitwassen op taalgebied, zoals bij Unilever, tegen te gaan. Van de taalbedorven minister-president en zijn collega’s is zo’n wetsontwerp niet te verwachten. Welke (oppositie)partij in de Tweede Kamer neemt het initiatief?

Taalverdediger W. Marteijn uit Den Haag schreef hierover aan SN met kopie aan ons:
“Vrijdagnacht 25 maart jl. op de persconferentie na de NAVO vergadering was het weer raak. Rutte die het NAVO-besluit het commando van de militaire operatie boven Libie te gaan voeren toelichtte (ochtend journaals op tv) en het over de betrokkenheid van NL bij het handhaven van het vliegverbod had sprak in één zin over: "air two service", "no-fly zone" en de "UN security council".
Later bleek in de pers dat hij behalve over een vliegverbod en de VN veiligheidsraad had gesproken over "air to surface" acties, bombardementen die de Koninklijke Luchtmacht NIET gaat uitvoeren.
Alleen al om die reden zou Rutte voortaan ondertiteling moeten krijgen (i.p.v. Vlamingen, Friezen en Drenten). Je zou toch denken dat een eerste minister graag aan het Nederlandse volk goed wil uitleggen dat als "we" gaan deelnemen aan een oorlog wat "Nederland" dan precies gaat doen en waarom. Zo niet bij Rutte die voor "heldere taal" is en van "We geven Nederland terug aan de Nederlanders" maar die “bij Nederlands te veel tijd verliest met nadenken" (echt waar, zijn woorden).
Tja dat krijg je als je (al meer dan tien jaar geleden) voor Unilever hebt gewerkt en zo graag bij de G20 wilt aanschuiven. Toch vreemd dat Sarkozy, Merkel, Anderson, Zapatero, e.v.a. daar geen last van hebben.”

Stem des volks kiest voor Nederlands


In onze vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost de bevolking de gelegenheid had gegeven zich uit te spreken over de toekomstige naam van de ruimtes die nu nog Community Center heten. Men had de keuze uit: Buurthuis, Gemeenschapshuis, Buurtcentrum, Activiteitencentrum en Community Centrum. Tevens kreeg men de mogelijkheid om aan te geven waarom men tot zijn keuze was gekomen. De oorspronkelijkste inzending zou met een prijs worden beloond. Het doet ons grote deugd dat de naam Buurthuis de meeste stemmen kreeg (ruim 38%). De prijs (100 euro) werd gewonnen door Wanda Verstappen, die al haar hele leven in het stadsdeel woont. Wij wensen de bewoners van Amsterdam Zuidoost geluk met de nieuwe Nederlandse naam en danken het stadsdeelraadslid de heer De Boer van het CDA, die mede op verzoek van Taalverdediging het voorstel voor het houden van de volksraadpleging over deze zaak ingediend heeft, voor zijn inzet. De uitkomst van de stemming bewijst maar weer dat de bevolking helemaal niet om Engelse benamingen vraagt, zoals door beleidsmakers nogal eens beweerd wordt.