Begin main content
Zoek · Hoofdpagina

nl:GoogleKaarten

Driewerf hoera voor Google!

Vorig jaar viel het ons op dat wanneer men op de internetkaartendienst "Google Maps" de kaart van Brussel te zien kreeg, de straatnamen in eerste aanleg Franstalig waren. Pas na enkele malen vergroten kwamen ook de Nederlandse straatnamen in beeld. Dat was onaanvaardbaar, omdat Brussel een tweetalige stad is met evenveel rechten voor het Nederlands als voor het Frans. We hebben daar in onze Nieuwsbrieven uitvoerig aandacht aan besteed.

Taalverdediging beschouwde deze achterstelling van onze taal als de belangrijkste oorzaak van het gebruik van de Franstalige straatnamen in de verslaggeving over Brussel in de Nederlandse media  en zij was hoogstwaarschijnlijk ook de reden waarom zoveel Nederlandse bedrijven en personen hun zendingen naar Brussel tooiden met een Franstalig adres. We hebben dit bij Google aangekaart en gevraagd deze ongelijkheid betreffende het Nederlands op te heffen.

Ook hebben we deze discriminatie van onze taal onder ogen gebracht van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het VB-Parlementslid Dominiek Lootens en zijn assistent Stijn Hiers hebben vervolgens geprobeerd de Brusselse regering in actie te laten komen en verzocht druk op Google uit te oefenen. Dat werd geweigerd en toen besloot de VB-fractie, in navolging van Taalverdediging, zelf maar aan de bel te trekken bij de internet-reus.

Deze twee verzoeken hebben kennelijk indruk gemaakt op de bestuurders van Google, waardoor half mei het taalroer door hen drastisch is omgegooid. De bezitters van een op de Nederlandse taal ingestelde computer krijgen, wanneer zij de kaart van Brussel oproepen of een Brussels adres intikken, nu in eerste aanleg alleen de Nederlandse straatnamen te zien. Pas na enkele malen vergroten komen ook de Franse namen in beeld.

De oude toestand is voor de bezitters van ¨anderstalige¨ computers gehandhaafd. Het zou goed zijn wanneer Google voor de computers, die noch op het Nederlands, noch op het Frans zijn ingesteld, strikte tweetaligheid zou doen gelden. Dat dit zo spoedig mogelijk zal worden bewerkstelligd is ons volgende streven. Voorlopig mogen wij ons echter zeer gelukkig prijzen met de verandering ten goede in het taalbeleid van Google aangaande De ¨Nederlandstalige¨ computers.

Naast deze verandering is de bezitters van deze computers nog een verbetering door Google aangereikt. De vermelding op de kaarten van de plaatsnamen in Wallonië, Frans-Vlaanderen en enkele gebieden in het Duitse grensgebied zijn meteen ook maar meegenomen in de vernederlandsing. Zo worden steden als Namen, Luik,  Aarlen, Nijvel, Waver, Hoei en Bergen in het Franstalige deel van België en Rijsel en Duinkerke aan de overkant van de Franse grens niet meer vergezeld van hun Franstalige benamingen en hebben Emmerik en Kleef  alleen hun Nederlandstalige aanduiding.

Taalverdediging dankt de leiding van Google voor deze veranderingen en is er van overtuigd dat hiermee de positie van het Nederlands in het algemeen en het Nederlands in Brussel in het bijzonder is versterkt! Nogmaals: driewerf hoera voor Google!